Yhdistyksen säännöt

Suomen Taikurit ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Taikurit ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • tuoda taikuutta pinnalle
 • nostaa taikuuden keskitasoa Suomessa
 • Tukea nuoria taikureita ja uusia alan harrastajia

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • Järjestää jäsenilleen sponsoritoimintaa, opintomatkoja, luentoja, harjoituksia ja kilpailuja.
 • Järjestää avoimia ja yksityisiä tapahtumia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan

 • toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • järjestää erilaisia kilpailuja ja kisoja
 • omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia
 • harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä
 • tehdä pienimuotoista talkootyötä.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi pääsee ikään katsomatta taikuuden harrastaja tai ammattilainen. Jäseneksi pyrkijän tulee antaa näyte harrastuneisuudestaan yhdistyksen kokouksen yhteydessä. Jäseneksi voi liittyä yhdistyksen syys- tai kevätkokouksessa koe-esiintymisellä. Pyrkijän pitää esittää kokouksessa noin 3-5 minuutin pituinen omavalintainen ohjelma, joko lähi- tai lavataikuutta. Paikalla oleva jäsenistö päättää sen jälkeen pyrkijän kohtalosta.

Yleensä pyrkijä valitaan noviisijäseneksi vuoden ajaksi. Noviisijäsenen pitää tehdä toinen esitys jossain yhdistyksen kokouksessa, jotta hänet hyväksytään täysivaltaiseksi jäseneksi.

On myös mahdollista, että pyrkijä valitaan taitojensa perusteella suoraan jäseneksi. Tämänkin päätöksen tekee koe-esiintymisen nähnyt, paikalla oleva jäsenistö. Täysivaltaisella jäsenellä on mm. heti äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5 § Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun. Kannatusjäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 § Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

 • on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 6 kuukautta viimeisimmän jäsenmaksun eräpäivän jälkeen tai
 • on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut (esim. plagioi todistettavasti toisen taikurin esitystä) tai
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
 • ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 3–6 jäsentä, joiden lisäksi voidaan valita yksi juniorijäsen (alle 18-vuotias hallitusta valittaessa), sekä kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai vähintään kolme hallituksen jäsentä. Hallituksen kokous on päätäntävaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme hallituksen jäsentä, mukaan lukien juniorijäsen. 

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen oikeuttama henkilö.

10 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Toiminnantarkastus/Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. 

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteydellä tai muulla teknisellä apuvälineellä kokouksen aikana.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 6. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannatusjäsenten liittymis- ja kannatusjäsenmaksun suuruus
 7. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
 8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään,

 • kun yhdistyksen kokous niin päättää tai
 • kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
 • kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä neljänkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15 § Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 30 päivää ennen kokousta sähköpostitse tai muulla kaikki jäsenet saavuttavalla tavalla.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.